آموزش حرکات شطرنج به خردسالان

شاه


شاه یکی یه دون             راه رفتنش یه خونه 

مثل آقا وزیره                 اما یه خونه میرهوزیر 
وزیرم ووزیرم                 قوی ومثل شیرم

سوار یکه تازم                 به هر طرف می تازم

زورم خیلی زیاده               قد نه  تا پیاده

هم فیل ام وهم رخ ام          توی مهره ها من مخ ام

قطرها وعرض وستون             برام مثل خیابون

خیابونی که بازه               هم بازه ودرازه 

وقتی جلو می ایستم           غلغله بر پا میشه


 
رخ
حرکت رخ چه زیبا ست          بالا پائین چپ و راست

فقط میره مستقیم             به هر جا که دلش خواست

اما یادمون باشه                   جلوش مهره نباشهفیل


آقا فیله که خرطومش درازه     کیف میکنه وقتی قطرها بازه

یکی شون تو قطرهای سفید     اون یکی توی قطرهای سیاه

    کج اکی   آی       کج اکی     اسب 
اسب مهره پرنده               نه گاز میخواد نه دنده  

راه رفتنش قشنگه             مثل ببر وپلنگه

اون می ره دو خونه            بعد می پیچه یه دونهپیاده
پیاده مرد جنگه                با دشمنا می جنگه

جلو میره می جنگه            عقبی بر نمی گردهکیش   
کیش  کیش کیش             مهره ها به پیش


/ 3 نظر / 114 بازدید
بهنام

پایار بوعن ولی کاشکی قبلش حداقل ی میز و صندلی مناسب واسه شون تهیه میکردید

چه عجب ! بالاخره چشممان به جمالتان روشن شد میشه بفرمایید اوضاع واحوال شطرنج چطوره؟ وچه کارهاکردید؟فقط فیگور عکس گرفتنتون عالیه !!! کاش کمی احساس مسؤلیت میکردید!!!!!

هه روله سیقت بام!!!!!!

به احتمال زیاد شطرنجباز خردسال پسر فرزند آقای گودرزی ودخترخردسال فرزند آقای جودکی باشند که اینقدر ذوق زده شدند